mahdialmasi313| 💛

گاهی؛
دلت از #سن و سالت میگیرد
میخواهی
#کودک باشی
کودکی که به هر بهانه ای
به #آغوش غمخواری پناه میبرد
#بزرگ که باشی...
باید #بغض های زیادی را
بی صدا دفن کنی..
 "پرویز پرستویی"

عکس مربوط به دوسال پیش همین موقعا

Photo: AmirHosein Mansouri

August 5, 2019